Raporty
bezpieczeństwa

Raporty bezpieczeństwa

Sporządzamy oraz aktualizujemy dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), w oparciu o wizję lokalną obiektu oraz dokumentację dostarczoną przez Klienta. Nasze usługi obejmują:

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Ocena zagrożenia przed wybuchem

Ekspertyzy