Baza wiedzy

Baza wiedzy

Dowiedz się więcej

W momencie wybuchu pożaru, priorytetem jest sprawna i szybka ewakuacja ludzi z budynku objętego ogniem. Systemy oddymiania grawitacyjnego umożliwiają usuwanie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu, a przede wszystkim z dróg ewakuacyjnych. Pomaga to również straży pożarnej w prowadzeniu akcji gaśniczej, dzięki utrzymaniu warstwy o niewielkim zadymieniu i lepszej widoczności.

Zastosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego, w skład którego wchodzą klapy oddymiające, otwory napowietrzające oraz kurtyny dymowe pozwala obniżyć temperaturę w obiekcie, czego efektem jest ochrona konstrukcji budynku i znajdującego się wewnątrz mienia.

Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego pozwala zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku oraz obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej budynku.

Systemy wentylacji pożarowej służą, podobnie jak systemy oddymiania, do wydzielenia w pomieszczeniach objętych pożarem stref wolnych od zadymienia i gorących produktów spalania. Umożliwiają one w przypadku pożaru obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Systemy wentylacji pożarowej wykorzystuje się także do wentylacji w normalnych warunkach eksploatacji budynku. W zależności od typu produktu posiadają one odporność ogniową na czas od 60 do 120 minut.

Wentylacja pożarowa opiera się na mechanicznie wymuszonym obiegu powietrza z wykorzystaniem wielu połączonych kanałów wentylacyjnych, natomiast w przypadku systemów oddymiania wykorzystuje się naturalny mechanizm odprowadzania powietrza wynikający z różnicy temperatury i ciśnienia.

Odpowiednie bezpieczeństwo budynkowi wyposażonemu w system wentylacji zapewnią klapy przeciwpożarowe. Umieszcza się je w przewodach wentylacyjnych. Spełniają funkcję przegród oddzielających na wypadek pożaru strefę ognia od przestrzeni nieobjętej żywiołem. Można instalować je w położeniu poziomym, jak i pionowym, we wszystkich rodzajach ścian również w technologii lekkiej zabudowy.

Dzięki tym zabezpieczeniom możliwe jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia, dymu i wysokich temperatur na sąsiednie strefy pożarowe.

Klapa przeciwpożarowa jest otwarta przez cały czas. W zależności od rodzaju urządzenia działają tutaj wyzwalacze termiczne lub siłowniki i bezpieczniki, które po rozpoznaniu zbyt wysokiej temperatury (zależnej od ustawień) powodują zamknięcie się klapy. W asortymencie produkty do kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych.

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej, domach wielorodzinnych oraz zabudowie jednorodzinnej, drzwi przeciwpożarowe stanowią istotny element zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia, jak i warunek bezpiecznego wydostania się z pomieszczenia objętego pożarem. Drzwi przeciwpożarowe muszą posiadać szczelność i izolacyjność w określonym czasie – klasy oznaczone literami EI informują o tym jak długo drzwi będą stanowiły barierę przed temperaturą i dymem.

Oferujemy drzwi przeciwpożarowe do wszystkich rodzajów budynków; jedno i dwuskrzydłowe; także drzwi techniczne bez odporności ogniowej oraz drzwi rewizyjne. W ofercie mamy również okucia paniczne, samozamykacze i uszczelki pęczniejące.

Bramy przesuwne z reguły wykonane są jako stale otwarte, zamykane tylko w czasie pożaru pod wpływem działania przeciwwagi. W pozycji otwartej bramę utrzymuje trzymacz elektromagnetyczny podłączony do instalacji alarmu pożarowego. Istnieje możliwość wyposażenia bram w napędy elektryczne, które automatycznie otwierają i zamykają bramę w czasie normalnej jej eksploatacji. Aby ułatwić komunikację pieszych np. w halach produkcyjnych, można wbudować w bramę stalowe drzwi przeciwpożarowe. Bramę przesuwną można zabudować w taki sposób, aby była jak najmniej widoczna dla użytkowników obiektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane przepustami, muszą mieć odpowiednią odporność ogniową EI (szczelność i izolacyjność). W naszej ofercie posiadamy sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów, posiadające aktualne Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodności.

Kurtyny dymowe stanowią jeden z elementów systemu oddymiania grawitacyjnego. Ich głównym zadaniem jest wydzielenie stref dymowych w obiekcie. Strefy dymowe z kolei wstrzymują niekontrolowane rozprzestrzenianie się dymu, co pozwala na utrzymanie warstwy wolnej od dymu w przestrzeni ponad posadzką. Prawidłowo zaprojektowane i zamontowane kurtyny dymowe optymalizują przepływ dymu i kierują go w stronę klap oddymiających.

Pożary powstają z różnych przyczyn. Sprawdzonym sposobem zabezpieczenia się przed tego typu przykrymi zdarzeniami jest instalacja zespołu urządzeń (czujek pożarowych, centrali alarmowej, sygnalizatorów) służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, zwanych systemem alarmu pożaru (SSP).
Systemy te stosuje się dla zabezpieczenia zróżnicowanych pod względem technicznym obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, kina, szkoły, obiekty sportowe, zakłady produkcyjne, itp.

Wentylacja pożarowa

Wentylacja pożarowa ma ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu oraz gorących gazów pożarowych poza kondygnację objęta pożarem i wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Prawidłowe działanie wentylacji pożarowej jest kluczowym elementem płynnej ewakuacji zagrożonej pożarem strefy oraz umożliwia przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej. Zapobiega również nadmiernemu ograniczeniu widoczności i spadkom stężenia tlenu w poziomych korytarzach ewakuacyjnych oraz klatkach schodowych.

 

Systemy różnicowania ciśnień

System różnicowania ciśnień służy do ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu z jednej przestrzeni budynku do drugiej oraz umożliwia utrzymanie bezpiecznych warunków w przestrzeniach chronionych (m.in. drogi ewakuacyjne, szyby przeciwpożarowe, przedsionki przeciwpożarowe, klatki schodowe). Działa na zasadzie wytworzenia różnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią chronioną, a objętą pożarem – rozróżniamy systemy podwyższonego i obniżonego ciśnienia.

Najczęściej stosowane są systemy nadciśnieniowe – zbudowane z instalacji nawiewu lub przepływu powietrza w strefie podwyższonego ciśnienia oraz systemu oddymiania lub odprowadzania powietrza na zewnątrz z kondygnacji objętej pożarem.